tinh toan ton hao cong suat va nghien cuu mot so giai phap